Svensk beteendemedicinsk förening (SBF) är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare och kliniker inom psykologi, medicin, sociologi, socialt arbete och vårdvetenskap. Vi bidrar till ökad kunskap och förståelse för de faktorer som påverkar människans hälsa och hur vi kan arbeta med hälsofrämjande insatser i samhället.

Beteendemedicin är ett tvärvetenskapligt fält som kännetecknas av samarbete mellan flera olika kunskapsområden. Inom beteendemedicin bedrivs forskning med syfte att förstå hur samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala och beteendemässiga faktorer påverkar hälsa och sjukdom. Beteendemedicinsk kunskap bidrar till en ökad förståelse för hur beteenden och livsstilsfaktorer kan påverka sjukdomars uppkomst och utveckling. I tillämpad form kan sådan kunskap användas för hälsofrämjande insatser, för att förebygga ohälsa i samhället samt för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

Målet med SBF är att främja beteendemedicinens utveckling, genom att öka kunskap om beteendemedicin och bidra till ökat samarbete mellan olika aktörer inom området. Föreningen vänder sig till forskare och kliniker inom det beteendemedicinska fältet, samt till personer med intresse för beteendemedicin. Vi arbetar med att sprida aktuell forskning och tillämpad kunskap, är aktiva i utbildningsinsatser och verkar för utbyte av kunskap mellan olika forskningsområden och professioner. Medlemmarna består av flera olika yrkesgrupper, såsom psykologer, läkare, sociologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor och andra närliggande yrken, samt företrädare för beteendemedicinsk forskning.

Följ oss på Facebook för att ta del av nyheter och aktiviteter.